Psalms/128

出自耶穌台灣
< Psalms
於 2009年11月19日 (四) 21:21 由 Chienwen留言 | 貢獻 所做的修訂
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
第百二十七首 聖詠譯義
第百二十八首
第百二十九首


第百二十八首 善人福報

1 邀天樂,從容聖道中。
2 勤勞應有果,君子豈終窮?
3 妻比葡萄樹,葡萄結滿廊。麟兒紛繞膝,和氣溢門牆。
4 悃悃[1]寧無報?
5 西溫與汝親。平生濡[2]帝澤,長樂瑟琳春。
6 積善有餘慶,兒孫世世芳。和平臨義塞,國泰民斯康。


注釋

  1. 悃悃,ㄎㄨㄣˇ,誠信。
  2. 濡,ㄖㄨˊ,浸濕。