Orthodox/Psalter/Appendix

出自耶穌台灣
第二十分 聖詠經
續聖詠

續聖詠

昔我於弟兄中係至小者、於我父家係年少者、我牧我父之羊羣、 我手作笙笛、我指調和琴聲、 孰能以我告知於我主、乃主親聽我、 遣其報信者、從我父羊羣中提拔我、以其聘質之、油傅我、 我弟兄皆係美善高大者、惟主不願簡選伊等、 我出向異邦人而迎之、彼以其偶像詛詈我、 我乃奪其刀而斬之、以救伊斯喇伊泐子之恥辱、